Extra steuntje in de rug nodig? Wij helpen!
Direct hulp!

Home

Nederland is nog altijd een welvarend en rijk land. Allerlei voorzieningen zijn geregeld. Toch is het helaas zo dat er ook in ons land mensen zijn die tussen wal en schip vallen. Mensen die, om wat voor oorzaak dan ook, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

De Stichting Grip Op Schuld Deurne zet zich in voor deze mensen. Want ondanks het feit dat armoede in een land als Nederland niet voor zou mogen komen, is de praktijk helaas vaak anders. Deze mensen mogen wij dan niet in de kou laten staan.

Oorzaken van armoede zijn heel divers en het kan iedereen overkomen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld door langdurige werkloosheid of ziekte vrij onverwacht vanuit welstand tot armoede vervallen. Hierdoor komen ze al vaak terecht in een vicieuze cirkel. Maatschappelijk isolement ligt voor de hand, deelname aan allerlei activiteiten zijn simpelweg niet meer betaalbaar. Soms versterken mensen daardoor zelf hun sociale isolement.Sinds 2012 ondersteunt GripOpSchuld ( GOS) in Deurne mensen met financiële problemen. GOS, hoofdzakelijk bestaande uit vrijwilligers, zet zich zonder vooroordeel in om inwoners van Deurne met schulden te helpen structuur aan te brengen in inkomsten en uitgaven, om zo schuldenvrij te worden en te blijven. Het totaal aantal aanvragen sedert de start, bedraagt inmiddels meer dan 800. Daaronder valt een groeiend aantal personen dat zich voor de tweede keer aanmeldt, met het risico dat doorverwijzing richting bewindvoering noodzakelijk is. Het aantal gecompliceerde gevallen stijgt.

In maart 2019 is de stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne opgericht. De stichting heeft een beleidsplan opgesteld waarin staat wat de reden is voor oprichting van de stichting, wie voor hulp door de stichting in aanmerking komt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hulp te ontvangen.

Vanuit de Stichting Grip Op Schuld Deurne is het idee ontstaan om een stichting in het leven te roepen waar mensen met relatief kleine schulden een lening kunnen afsluiten waardoor de schuld wordt afgelost bij de schuldeiser en in een te overzien periode aan het nieuwe fonds wordt terugbetaald.

Aanvragen voor dit Fonds Bijzondere Noden Deurne worden alleen in behandeling genomen op verzoek van Grip Op Schuld. Er kan dus geen rechtreeks verzoek om een lening worden gedaan.

De praktijk
Een zorgteam in Deurne brengt de totale problematiek van een cliënt in kaart en zoekt daarbij de passende hulp. Als het financiële problemen en schulden betreft, vindt doorverwijzing naar GOS plaats. GOS is voor de inwoners van de gemeente het eerste aanspreekpunt voor schulden en de toegang tot de bovengemeentelijke schulddienstverlening, die onoplosbare schulden saneert en bovengemeentelijk is georganiseerd. In Deurne is de aanpak van de schuldenproblematiek nagenoeg rond: mensen met een zware financiële problematiek worden doorverwezen naar de bovengemeentelijke schuldhulpverlening, nadat GOS ervoor heeft gezorgd dat de papieren in orde zijn. De lichte en een middelzware financiële problematiek wordt in principe door GOS opgevangen. GOS zet daarbij, indien nodig, budgetbeheer in. In deze groep zit echter een categorie mensen die te weinig aflossingscapaciteit heeft om uit de schulden te raken. Voor deze groep is een Fonds Bijzondere Noden Deurne in het leven geroepen.

Doelstelling

Stichting Fonds Bijzondere Noden wil mensen helpen

Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne wil mensen helpen die door schulden niet (goed) functioneren en mede daardoor in hun welzijn worden aangetast. Het gaat om mensen met relatief lagere schulden die echt gemotiveerd zijn om hun problemen op te lossen. Een aantal van deze mensen heeft te weinig aflossingscapaciteit om uit de schulden te raken. Voor deze groep wil, onder voorwaarden, het Fonds uitkomst bieden.

Wie komt in aanmerking

1. GOS wil voor mensen die echt gemotiveerd zijn om de schuldenproblematiek op te lossen, de schuld met schuldeisers regelen en de restschuld door het Fonds laten herfinancieren. Die motivatie heeft men laten zien door zich in het voortraject te houden aan de gemaakte afspraken.
2. De cliënt is bereid om aan perspectief voor de toekomst te werken, door budget coaching of door middel van andere afspraken.
3. Het overzicht van de schulden is compleet.
4. Van de schuldeisers wordt finale kwijting gevraagd tegen betaling van de gehele of een deel van de schuld. Schuldeisers dragen op die manier ook zelf bij aan het oplossen van het probleem. Pas nadat met alle schuldeisers een schuldregeling is getroffen kan herfinanciering door het Fonds aan de orde komen.
5. De cliënt heeft voortaan maar één schuld bij het Fonds Bijzondere Noden Deurne, waarbij individuele afspraken worden gemaakt over betaaltermijnen en looptijd. Deze worden vastgelegd in een leningsovereenkomst.
6. Het betreft schulden tot maximaal € 3.000, gebaseerd op de aflossingscapaciteit van de cliënt.
7. Het Fonds Bijzondere Noden Deurne is een aparte stichting en werkt nauw samen met GOS. Het Fonds beslist onafhankelijk over de aanvragen. Het Fonds heeft een lokaal karakter en korte lijnen.


Werkwijze

Aanvragen voor een krediet uit het Fonds Bijzondere Noden Deurne kunnen uitsluitend worden gedaan door een budgethouder/coördinator van de Stichting GripOpSchuld, welke stichting ook ANBI is gecertificeerd. GOS en Fonds Bijzondere Noden Deurne hebben een overeenkomst getekend waarin de werkwijze is vastgelegd. Het beleidsplan van Fonds Bijzondere Noden Deurne maakt daar deel van uit.

Voorwaarden

1. De cliënt wordt al geholpen door GOS.
2. De cliënt moet een betrouwbaar persoon zijn (maatjes en coördinatoren hebben hierin een signaalfunctie).
3. De cliënt werkt zelf actief mee om zijn/haar financiële situatie te verbeteren.
4. De budgethouder/coördinator (BUCO ) heeft vastgesteld dat het verwerven van andere financiële hulp is uitgesloten.
5. De BUCO stelt vast dat een cliënt geholpen dient te worden met een krediet en vult het aanvraagformulier in waarbij de aanvraag wordt onderbouwd. Hij dient deze aanvraag in bij de secretaris van het Fonds Bijzondere Noden Deurne.
6. Ook voegt hij een overzicht van de totale schuldenlast en alle schuldeisers toe, met een afschrift van een brief of brieven waaruit blijkt voor welk bedrag de schuld kan worden afgekocht
7. De af te lossen schuld maximaal € 3.000 en moet in principe in drie jaar worden afgelost.
8. De cliënt komt verplicht onder budgetbeheer waarbij de BUCO de aflossing verzorgt.
9. Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Deurne beslist binnen twee weken over het verzoek, tenzij haast is geboden of nader onderzoek is gewenst.
10. Een eventuele afwijzing wordt schriftelijk vastgelegd en door de secretaris van het Fonds verzonden naar de BUCO en de cliënt.
11. De cliënt ondertekent een leningsovereenkomst met de stichting Fonds bijzondere Noden en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor aflossing en overige afspraken.
12. Het door het Fonds Bijzondere Noden Deurne uitgeleende geld wordt alleen besteed aan de bestemming waarvoor de aanvraag is ingediend.
13. De lening wordt renteloos verstrekt.
14. Er wordt geen contant geld verstrekt, maar het geld wordt gestort op de budgetbeheersrekening van de cliënt.
15. Schuldsaneringgevallen komen NIET in aanmerking voor een krediet omdat deze cliënten niets kunnen terugbetalen. (Speciale gevallen worden ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd).
16. De cliënt was te goeder trouw bij het ontstaan of onbetaald laten van de schulden. De afgelopen vijf jaren zijn er geen schulden ontstaan door bijvoorbeeld: fraude, een veroordeling voor een misdrijf, of het recent afsluiten van een grote lening.
17. Cliënt gaat geen nieuwe schulden aan en pleegt geen frauderende handelingen aangezien deze ook tot nieuwe schulden leiden.
18. In voorkomende gevallen kan het voltallige bestuur afwijken van de voorwaarden.

Organisatie

Bestuurssamenstelling en aavullende info

Bestuurssamenstelling
1. Voorzitter: de heer M.G.M Verschuuren
2. Secretaris: de heer H. van Dijk
3. Penningmeester: de heer H.C.M. van de Kerkhof
4. Lid: de heer J.M.M.J. Clerx

Vergoeding
De bestuursleden zijn vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Ze komen alleen in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte onkosten.
Beslissen
Statutair is vastgelegd dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beslissen over het vermogen van het Fonds
AFM
De Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne is AFM gecertificeerd. Het fonds voldoet aan de vigerende vrijstellingsregelingen van de AFM.
ANBI
De stichting is aangemerkt als ANBI organisatie en giften kunnen derhalve fiscaal worden afgetrokken.
Algemeen
Het bestuur vergadert in de regel ten minste een keer per kwartaal over de algemene voortgang en om lopende zaken af te stemmen. De secretaris stuurt tijdig de uitnodiging, een agenda en indien relevant, de bijbehorende stukken. Tijdens deze vergadering worden de aanvragen, die het bestuurslid van de budgetbeheerder/coördinator van GOS heeft ontvangen, besproken. Afhankelijk van de urgentie kan er tussentijds worden overlegd over een aanvraag. Elk bestuurslid is bevoegd om een tussentijdse vergadering bijeen te roepen.
De werkwijze
Wie in aanmerking komen voor financiële hulp, de werkwijze en de voorwaarden waaraan een cliënt moet voldoen, liggen vast in het beleidsplan Stichting Fonds bijzondere Noden Deurne.

Geven

Geven en fondswerving

Het Fonds Bijzondere Noden beschikt over een beginkapitaal dat bestaat uit donaties van diverse instellingen en een subsidie van de gemeente.

Als de procedure gaat zoals wordt verwacht zullen geldstromen terugkomen uit de leenovereenkomsten met de cliënten. Zij betalen immers het door het fonds ter beschikking gestelde bedrag terug.

De gemeente Deurne is bereid, afhankelijk van de ervaringen met het fonds, een nieuwe subsidieaanvraag te overwegen, mocht het revolverende karakter van het fonds in gevaar komen.

Ook bij een aantal fondsen kan een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend.

Door middel van publicaties in de lokale bladen zal er een appel worden gedaan op particulieren om hun sociale hart te laten spreken en een bijdrage te leveren.

Ook het bedrijfsleven zal actief worden benaderd voor een bijdrage.

Bijdragen aan het fonds kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn door de ( aangevraagde ) ANBI status van het fonds.

Particuliere donateurs

U kunt het FBND op verschillende manieren ondersteunen:

Een eenmalige donatie aan het FBND kan worden gestort op onze bankrekening: NL74 RABO 0341 5798 58 t.n.v. Stg Fonds Bijzondere Noden Deurne. Gelet op de ANBI-status zijn giften aan het FBND fiscaal aftrekbaar. Zie voor de voorwaarden op https://www.belastingdienst.nl

Bedrijven en maatschappelijke organisaties

Ook als bedrijf of maatschappelijke organisatie kunt u het FBND steunen. Een financiële donatie is van harte welkom. Mail naar info@fbndeurne.nl

Fondsen Bij de oprichting hebben vermogensfondsen en andere instellingen financieel bijgedragen aan het FBND. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

Subsidiënten zijn:
Gemeente Deurne : https://www.deurne.nl
Stichting GripOpSchuld Deurne: https://www.gripopschulddeurne.nl
Beelsfundatie: http://www.beelsfundatie.nl
Stichting Thomas van Villanova: https://thomasvanvillanova.nl
Steun Welzijnszorg: https://steunwelzijnszorg.nl
Parochie Sint Willibrord Deurne: https://www.heiligewillibrorddeurne.nl
Tiny en Anny van Doorne Fonds : http://www.stg-tiny-en-anny-van-doorne.nl

Publicaties

De openingsbalans

Openingsbalans 26 maart 2019

Ontvangen subsidies
Diverse Subsidiënten € 40.500
-
-
Gemeente Deurne € 20.000
Totaal € 60.500

Eigen Vermogen/Schulden
Kosten Website € 750
Kantoorkosten € 500
Eigen vermogen € 59.250
-
Totaal € 60.500

Contact

Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne
Oude Martinetstraat 2
5751 KN Deurne
Email: info@fbndeurne.nl
IBAN: NL74 RABO 0341 5798 58
T.n.v. Stg Fonds Bijzondere Noden Deurne
KvK nummer: 74401173
RSIN/Fiscaalnummer: 859882160

ANBI

De Stichting Fonds Bijzondere Noden wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is de stichting vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht over te ontvangen en te betalen bijdragen.

Geven

Wilt u iets betekenen in het leven van mensen in Deurne die het financieel moeilijk hebben door perspectief te bieden op verbetering van hun leefsituatie? Wilt u iets terug doen voor Deurne? Steun dan het FBND!