PRIVACY-BELEID van de Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne (FBN)

FBN heeft ten doel het financieel ondersteunen en begeleiden van mensen met problemen op financieel gebied (schulden) zodat deze mensen na stabilisatie van hun schuldposities (meer) rust krijgen en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Om het doel te bereiken heeft FBN persoonsgegevens nodig.

Het doel van dit privacy-beleid is vast te leggen hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten personen hebben waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Begripsbepalingen.
In dit beleid wordt verstaan onder:

AP: Autoriteit Persoonsgegevens
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bestuur: het bestuur is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden van FBN
Cliënt: een persoon uit de gemeente Deurne die zich heeft gemeld bij FBN en waarmee FBN een overeenkomst heeft gesloten.
Datalek: Zijn persoonsgegevens zichtbaar voor iemand die er geen toegang toe mag hebben, dan is er sprake van een datalek.
Derden: organisaties die mede van belang zijn om de problemen van cliënt op te lossen.
Persoonsgegevens: zijn alle gegevens die herleiden naar een levende natuurlijke persoon
Privacyverklaring: verklaring op de website hoe GOS Deurne omgaat met persoonsgegevens. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verwerkingsregister: een bestand met alle voorkomende persoonsgegevens van cliënten, bestuursleden met daarbij aangegeven welke grondslag, verwerking, bewaartermijn, verwerking door wie en welke wijze van beveiliging is vastgelegd.

2. Doel van de verwerking.
Het doel van de verwerking is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelen van de ondersteuning en begeleiding. Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit beleid. Er worden geen gegevens in de verwerking opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld.

3. Opgenomen gegevens.
FBN Deurne verwerkt de gegevens die door cliënten bij een aanvraag worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, bankgegevens, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over de hulpvraag, gegevens over de eventuele inkomsten en schulden.

4. Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden verwijderd 2 jaar na beëindiging van de financiële ondersteuning

5. Toegang tot de gegevens.
FBN Deurne wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze verwerking. De cliënt heeft het recht om zijn verwerkte gegevens in te zien. Binnen FBN Deurne hebben alleen leden van het bestuur het recht om persoonsgegevens te mogen inzien. FBN kan uitsluitend met toestemming van de cliënt gegevens verstrekken aan derden.

Ook bij gewichtige belangen van anderen, conform AVG-grondslagen, die zwaarder wegen dan die van cliënt zoals: een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.

6. Correctierecht, inzagerecht of verwijdering.
Indien een cliënt inzage, wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de verwerking, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek bij de secretaris van het bestuur van FBN die daarop binnen een maand een beslissing neemt. De secretaris draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

7. Klachten.
Klachten over het omgaan met persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van FBN. Deze legt de klacht voor aan het bestuur dat binnen een maand een beslissing neemt. Een klacht kan ook worden voorgelegd aan de AP. FBN informeert cliënten hierover.

8. Organisatorische verankering privacy beleid.
FBN zorgt dat een bestuurslid privacy in zijn/haar portefeuille heeft.

9. Technische beveiliging.
Het bestuur van FBN zorgt voor een adequate technische (ICT) beveiliging van persoonsgegevens.

10. Datalekken.
Indien een datalek wordt gemeld of geconstateerd zal het bestuur dit documenteren . Gezamenlijk zal het bestuur beslissen of een datalek dermate ernstig is dat het wordt gemeld bij de AP én of betrokkenen worden geïnformeerd.

11. Looptijd en inwerkingtreding.
Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit beleid van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerking. Het onderwerp privacy wordt minimaal één keer per jaar besproken in het bestuur. Daarbij zullen in ieder geval het privacy beleid, de privacyverklaring en het verwerkingsregister aan de orde komen.


Dit beleid is in werking getreden per 26 augustus 2019.

Privacyverklaring Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne


INLEIDING
Het doel van de Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne (FBN) is het financieel ondersteunen en begeleiden van mensen met problemen op financieel gebied (schulden) zodat deze mensen na stabilisatie van hun schuldposities (meer) rust krijgen en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Met deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Tevens geven we hiermee invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FBN hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FBN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring, met daarin onze belangrijkste punten inzake privacy. - De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, maar wel eerst na jouw instemming; - Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als FBN Deurne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door je te richten tot de secretaris van het bestuur van FBN, schriftelijk naar Oude Martinetstraat 2, 5751 KN of per mail: info@fbndeurne.nl

1. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een natuurlijke persoon (dus niet naar een organisatie, vereniging of bedrijf). Bijvoorbeeld: leners, bestuursleden. Persoonsgegevens geven feitelijke informatie over een persoon, bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum of geslacht.

2. VAN WIE VERWERKT FBN PERSOONSGEGEVENS?
Wij vragen en verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
- Personen die een lening met de stichting aangaan en hun schuldeisers.
- Bestuursleden.
- Derden/personen die aan een organisatie of bedrijf verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, zoals andere hulpverleners en geldgevers.

3. WAAROM VERWERKT FBN DEURNE PERSOONSGEGEVENS?
Het doel, afspraken en de voortgang van het ondersteunings- en begeleidingsproces worden vastgelegd.

4. DERDEN
Wij mogen alleen persoonsgegevens geven aan derden (bijvoorbeeld schuldeisers, fiscus, SVB, andere hulp- of dienstverleners, etc.) met toestemming van de cliënt.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FBN DEURNE?
Als personen gebruik willen maken van onze hulp- en dienstverlening, hebben wij diens persoonsgegevens nodig. Welke gegevens wij exact nodig hebben varieert. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming of overeenkomst.

6. BEWAARTERMIJN
FBN bewaart jouw 2 jaar na beëindiging van de financiële ondersteuning. De gegevens worden gedurende deze tijd bewaard en worden hergebruikt bij een nieuwe aanvraag voor zover deze nog actueel zijn. In het geval van geldleningen worden de gegevens langer dan twee jaar bewaard indien de lening nog niet (geheel) is terugbetaald.

7. INFORMATIE EN BEZWAAR
Je kunt contact opnemen met ons via de secretaris van het bestuur voor:
(a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.


8. RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

9. KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct schriftelijk contact op te nemen met de secretaris van het bestuur van FBN. Het bestuur doet binnen een maand uitspraak over de klacht. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een datalek plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

11. MELDING AAN BETROKKENE
Ingeval van een eventuele inbreuk op onze beveiliging, die ernstige gevolgen heeft voor jouw privacy, brengen we je hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte.

12. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Het bestuur van FBN 26 augustus 2019

Contact

Stichting Fonds Bijzondere Noden Deurne
Oude Martinetstraat 2
5751 KN Deurne
Email: info@fbndeurne.nl
IBAN: NL74 RABO 0341 5798 58
T.n.v. Stg Fonds Bijzondere Noden Deurne
KvK nummer: 74401173
RSIN/Fiscaalnummer: 859882160

ANBI

De Stichting Fonds Bijzondere Noden wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is de stichting vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht over te ontvangen en te betalen bijdragen.

Geven

Wilt u iets betekenen in het leven van mensen in Deurne die het financieel moeilijk hebben door perspectief te bieden op verbetering van hun leefsituatie? Wilt u iets terug doen voor Deurne? Steun dan het FBND!